Algemene leveringsvoorwaarden

Activation Heroes BV

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Activation Heroes BV: de besloten vernootschap, gevestigd en kantoor houdende Keulenaar 38 te Wijk bij Duurstede. Hierna te noemen: AH

Opdrachtgever: ieder(e) natuurlijk en/of rechtspersoon die hetzij voor zichzelve, hetzij middellijk of onmiddellijk ten behoeve van een derde, aan AH contracteert of anderszins een relatie met AH aangaat of het voornemen daartoe kenbaar heeft gemaakt.

Aanbieding: een schriftelijk voorstel zijdens AH aan opdrachtgever om te komen tot een opdracht. 

Opdracht: de overeenkomst waarbij  AH zich jegens opdrachtgever verbindt de door deze opgedragen werkzaamheden onder toepassing van het bij deze voorwaarden bepaalde te verrichten en waarbij opdrachtgever zich jegens AH verbindt de bedongen tegenprestatie te verrichten. De opdracht vermeldt naast een omschrijving van de opgedragen werkzaamheden tevens doch niet uitsluitend een plan van aanpak met planning en deliverables door AH, alsmede de daarbij behorende honorering/tegenprestatie van opdrachtgever jegens AH.   

Werkzaamheden: onder meer en niet uitsluitend betreffende de dienstverlening door AH, te weten. shopper, brand en trade activatie, bestaande uit het adviseren t.a.v. en/of het bedenken, concepiëren, ontwikkelen en uitvoeren van en/of het doen realiseren, hetzij het bemiddelen in de realisatie van activatie ic. relatie- en verkoopondersteunende activiteiten; reclame en promotie in de ruimste zin en in iedere denkbare vorm, media-, middelen- en kanaalonafhankelijk. (Above and below the line) reclame en promotie; alle denkbare (fysiek en  online) media, middelen en devices; concepten, formules, (digitale) systemen, advertising, merchandising, demonstraties, beschikbaarstelling van goederen en verkoop in o.a. winkels, winkelcentra, de openbare ruimte, beurzen, congressen, workshops, trainingen en evenementen in wat voor vorm dan ook, met als doel het bevorderen van relaties tussen mensen, mensen en bedrijven, mensen/consumenten/shoppers en brands en/of de verkrijgbaarheid, presentatie, promotie en mogelijk ook de verkoop van producten, diensten en brands. 

Artikel 2: Toepasselijkheid voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn, onder uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever, toepasselijk op alle aanbiedingen en opdrachten, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk door partijen schriftelijk is afgeweken.

2. Indien enige bepaling uit deze voorwaarden rechtens onverbindend wordt verklaard, laat dit de overige bepalingen onverlet en worden opdrachtgever en AH geacht een geldig vervangend beding te zijn overeengekomen dat het ongeldige beding naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.

Artikel 3: Aanbieding

1. Alle aanbiedingen van AH zijn steeds vrijblijvend en worden gedurende een maand gestand gedaan, tenzij anders vermeld in de aanbieding. Een opdracht komt alleen tot stand door een tijdige schriftelijk aanvaarding door opdrachtgever van de door AH uitgebrachte aanbieding, dan wel door een schriftelijke bevestiging door AH van een aan AH door opdrachtgever verstrekte (mondelinge) opdracht, waarop niet binnen twee werkdagen schriftelijk wordt gereageerd door opdrachtgever.

2. Meerwerkzaamheden, te verrichten op verzoek van opdrachtgever en welke geen deel van de opdracht uitmaken, zullen door AH afzonderlijk aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

3. AH is niet gebonden aan aanbiedingen waarin kennelijke verschrijvingen of telfouten voorkomen. Eventueel vermelde (leverings-) termijnen zijn bij benadering en niet bindend vastgesteld, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

4. De wijze waarop de opdracht zal worden uitgevoerd, wordt in beginsel door AH bepaald. AH heeft het recht om, indien dat door AH  noodzakelijk ofwel wenselijk wordt geacht, de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door (een) derde(n) te doen laten uitvoeren, alsmede om zich door (een) derde(n) bij de werkzaamheden te laten bijstaan.

Artikel 4: Tarieven

1. De kostenbegroting zoals vermeld in de opdracht wordt steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de aanbieding c.q. de opdracht geldende tarieven en kosten.

2. Indien zich tussen het tijdstip van de aanbieding en het moment waarop de uit hoofde van een opdracht te verrichten werkzaamheden zijn beëindigd, prijsverhogingen mochten voordoen dan wel grote veranderingen in de voorwaarden mochten voordoen, bijvoorbeeld ten gevolge van verhogingen van rechten en/of accijnzen, loonkosten etc., behoudt AH zich het recht voor deze verhogingen en/of veranderingen aan opdrachtgever in rekening te brengen.

3. Te allen tijde zullen door AH aan opdrachtgever worden doorberekend kostenstijgingen en prijsverhogingen als gevolg van wettelijke maatregelen, die van kracht zijn geworden na het uitbrengen van de kostenbegroting en waarvan de effecten daarin niet reeds zijn meegenomen. Indien die effecten wel al zijn verwerkt in de kostenbegroting zal zulks daarin expliciet zijn vermeld.

4. Alle prijsnoteringen zijn exclusief BTW, welke afzonderlijk in rekening zal worden gebracht.

5. Naast de in de opdracht vermelde kostenbegroting is opdrachtgever voorts ook verschuldigd de kosten verbonden aan meer-werkzaamheden, al dan niet in de vorm van declaraties van door AH ingeschakelde derden.

Artikel 5: Betaling

1. Betaling van iedere factuur van AH dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum op een door AH aan te wijzen bank- of girorekening. Betaling dient steeds plaats te vinden zonder korting of verrekening door opdrachtgever. 

2. Reclames over door AH uitgebrachte facturen dienen binnen acht dagen na factuurdatum bij AH te zijn ingediend. Na het verstrijken van deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft opdrachtgever afstand gedaan van zijn rechten terzake. 

3. AH heeft het recht om op basis van de goedgekeurde aanbieding een voorschot van minimaal 50% door middel van een voorschotfactuur, aan opdrachtgever in rekening te brengen. Deze voorschotfactuur dient voor aanvang van de werkzaamheden op de door AH aangegeven rekening te zijn voldaan.

4. AH heeft het recht om, indien een opdrachtgever de overeengekomen wijze van betaling niet nakomt, de opdracht niet uit te voeren c.q. voortijdig te beëindigen. Alsdan wordt de opdracht als door opdrachtgever geannuleerd beschouwd en wordt deze conform hetgeen is bepaald in art. 6.2 aan opdrachtgever in rekening gebracht.

5. Betaling van meerwerk geschiedt zodra dit aan opdrachtgever in rekening is gebracht en op dezelfde wijze als andere facturen.

6. Indien opdrachtgever niet, niet tijdig c.q. niet volledig betaalt, wordt opdrachtgever geacht van rechtswege in gebreke c.q. verzuim te zijn en zal opdrachtgever vanaf veertien dagen na factuurdatum zonder nadere in gebreke stelling de wettelijk geldende handelsrente per (gedeelte van een) maand verschuldigd zijn over het gehele, nog openstaande bedrag. 

7. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van € 150,-- per incasso.

8. Niet (tijdige) betaling van een factuur maakt alle andere jegens opdrachtgever openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.

9. Iedere betaling van opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de door opdrachtgever verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten en de gerechtelijke kosten en wordt daarna in mindering gebracht op de door opdrachtgever verschuldigde handelsrente en daarna op de oudste openstaande vordering(en), ongeacht een anders luidende aanwijzing van opdrachtgever. 

Artikel 6: Wijziging en annulering

1. Wijzigingen en/of aanvullingen in de opdracht komen eerst tot stand na de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van AH.

2. Annulering dient per aangetekende post te geschieden. Indien een opdrachtgever de opdracht annuleert vòòr c.q. op de overeengekomen aanvangsdatum van een opdracht is opdrachtgever als schadevergoeding de volgende annuleringskosten verschuldigd waarbij het genoemde percentage ziet op het verschuldigde deel van de gehele opdracht:

- Op de aanvangsdatum van de opdracht c.q. tijdens de opdracht:                        100%   
- Korter dan een week voor de aanvangsdatum van de opdracht:                          100% 
- Langer dan één doch korter dan twee weken voor aanvangsdatum:                    75%  
- Langer dan twee doch korter dan drie weken voor aanvangsdatum:                    50% 
- Langer dan drie doch korter dan zes weken voor de aanvangsdatum:                 10%

Artikel 7: Opschorting en ontbinding, weigering

1. In geval van verhindering tot uitvoering van de opdracht ten gevolge van overmacht is AH gerechtigd om zonder rechtelijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de opdracht voor ten hoogste één maand op te schorten hetzij de opdracht geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting is AH bevoegd en aan het einde daarvan is zij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opdracht.

2. Zowel in geval van opschorting als in geval van ontbinding krachtens lid 1 is AH gerechtigd terstond betaling te verlangen van de ter uitvoering van de opdracht door haar gereserveerde diensten en goederen, zulks voor de waarde die daaraan in redelijkheid moet worden toegekend.

3. Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor opdrachtgever uit de met AH gesloten opdracht of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, alsmede wanneer AH aanwijzingen ontvangt omtrent verminderde kredietvaardigheid van opdrachtgever, waardoor gerechtvaardigde twijfel kan ontstaan of deze de verplichtingen jegens AH zal kunnen nakomen en voorts in geval van surséance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van opdrachtgever, alsook in geval van ondercuratelestelling, van toepassing verklaring van de saneringsregeling uit hoofde van de Wet schuldsanering natuurlijke personen of overlijden indien sprake is van een natuurlijk persoon, wordt deze geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is AH gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de opdracht voor ten hoogste zes maanden op te schorten hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten. In al deze gevallen is elke vordering die AH op opdrachtgever heeft, dadelijk en ineens opeisbaar. 

4. In geval van opschorting krachtens lid 3 wordt de overeengekomen kostenbegroting onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de ten gevolge van de opschorting door AH bespaarde kosten. In geval van ontbinding krachtens lid 3 wordt de overeengekomen kostenbegroting  - zo geen voorafgaande opschorting heeft plaatsgevonden- onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de ten gevolge van ontbinding door AH bespaarde kosten en is opdrachtgever gehouden om het voren omschreven bedrag te betalen. Het bepaalde in bovengenoemd artikel is tevens van toepassing op hetgeen vermeld is in artikel 5.

5. AH behoudt zich het recht voor opdrachten, waarvan inhoud in strijd is met enige wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepaling, te weigeren of te beëindigen, ook indien de opdracht reeds mocht zijn aanvaard of bevestigd.

6. AH heeft te allen tijde het recht opdrachten, waarvan de inhoud in strijd is met de goede naam of met de belangen van AH te weigeren of te beëindigen. AH heeft alsdan het recht op volledige vergoeding van de ten behoeve van de uitvoering van de opdracht reeds gemaakte kosten en is alsdan evenmin aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het niet uitvoeren c.q. voortijdig beëindigen van de opdracht.

Artikel 8: Overmacht

1. AH niet aansprakelijk indien en voor zover zij haar verplichtingen niet kan nakomen door een omstandigheid die kan worden aangemerkt als overmacht. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan omstandigheden die de nakoming van een op AH rustende verbintenis verhinderen en die niet aan haar zijn toe te rekenen. Van overmacht is tevens sprake indien door AH ingehuurde derden een beroep op overmacht kunnen doen.

2. AH zal zich inspannen om ervoor zorg te dragen dat in het kader van de uitvoering van de opdracht gecontracteerde derden, zich houden aan de gemaakte afspraken en dat de overeengekomen dienstverlening wordt geleverd. Zonder dat zulks opdrachtgever het recht geeft tot het vorderen van schadevergoeding of ontbinding, heeft AH het recht gelijkwaardige derden te contracteren en gelijkwaardige dienstverlening te leveren. AH zal steeds met opdrachtgever in overleg treden omtrent in dit verband noodzakelijk geachte veranderingen als hiervoor bedoeld.

3. Indien een der partijen bij de opdracht niet in staat is om aan enige verplichting uit die opdracht te voldoen, is de betreffende partij gehouden de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis te stellen.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

1. AH aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor de door opdrachtgever geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen), indien en voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering, inclusief een eventueel eigen risico. Opdrachtgever vrijwaart AH voor eventuele aanspraken van derden, welke de aldus beperkte schade te boven gaan

2. Onverminderd het elders in deze algemene voorwaarden bepaalde, is AH  aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van 

a. een krachtens het bepaalde in artikel 10 van deze voorwaarden niet toerekenbare tekortkoming bij de nakoming van enige op haar rustende verplichting (overmacht);

b. gebrekkige medewerking, informatie, materialen van opdrachtgever, diens ondergeschikte(n) of andere door of vanwege opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derde(n);

3. De in het artikel onder de leden 1 en 2  opgenomen beperkingen gelden niet, indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van AH.

4. AH is nimmer aansprakelijk voor schade bestaande uit winstderving, bedrijfsstagnatie of andere gevolgschade van opdrachtgever. 

5. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die zij, al dan niet met opzet, toebrengt aan roerende zaken (materialen en/of producten) die aan AH of een andere door AH ingeschakelde derde in eigendom toebehoren, gedurende de periode dat opdrachtgever op grond van bruikleen en/of huur deze roerende zaken onder zich heeft. Onder schade wordt onder andere begrepen de kosten voor reparatie en de vervangingskosten. 

6. AH draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Evenmin is AH aansprakelijk voor schadevergoeding, waarop derden aanspraak mochten maken, ter zake van schending van aan deze derden toekomende rechten, waaronder uitdrukkelijk begrepen de rechten van industriële en intellectuele eigendom.

7.   Op straffe van verval van recht op schadevergoeding, dient schade door de opdrachtgever uiterlijk binnen veertien dagen na bekendwording van de schade schriftelijk aan AH te worden gemeld. 

Artikel 10: Intellectuele eigendomsrechten

1. AH behoudt al haar intellectuele eigendomsrechten, waaronder met name auteursrechten, voor ten aanzien van al hetgeen in verband met de uitvoering van de werkzaamheden aan opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld en /of geleverd. Bij afzonderlijke/aanvullende onderlinge overeenkomsten kan worden bepaald dat opdrachtgever een recht op openbaarmaking en/of verveelvoudiging verwerft, doch steeds uitsluitend voor het doel, waarvoor de opdracht is gegeven en slechts voor het aantal malen dat is overeengekomen dan wel noodzakelijkerwijze rechtstreeks uit de opdracht voortvloeit.

2. AH is te allen tijde gerechtigd de tijdens de opdracht vervaardigde werken van haar naam te voorzien en desgewenst voor eigen promotionele doeleinden te gebruiken.

3. Opdrachtgever is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van AH, niet bevoegd de uitvoering van de werkzaamheden door AH en de door haar ingeschakelde derden op film, video, foto dan wel enige andere toekomstige beelddrager vast te leggen.

Artikel 11: Retentierecht

AH is gerechtigd de afgifte van al hetgeen zij in verband met een opdracht onder zich heeft op te schorten, totdat al haar vorderingen zijn voldaan, dan wel voor voldoening daarvan door of vanwege opdrachtgever voldoende zekerheid is gesteld.

Artikel 12: Overdracht

1. Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en plichten voortvloeiend uit de opdracht geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens met voorafgaande schriftelijk toestemming van AH.

2. De opdracht en deze voorwaarden blijven van kracht in geval de onderneming van opdrachtgever geheel of ten dele van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert. In voornoemd geval dient opdrachtgever zulks AH onverwijld schriftelijk mede te delen.

Artikel 13: Meer partijen

Indien een opdracht wordt gesloten tussen AH enerzijds en twee of meer partijen anderzijds, zijn deze partijen ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de opdracht.

Artikel 14: Verplichtingen opdrachtgever


1. Opdrachtgever staat ervoor in dat al het door hem aangeleverde materiaal en/of de door hem gewenste reclame-uiting, zij het van stoffelijke, visuele of nadere aard, niets inhoudt dat een schending van enige aan een ander toekomend recht betekent, waaronder begrepen auteursrecht  of enig ander recht van intellectuele of industriële eigendom, en dat hij in de meest ruime zin bevoegd is het materiaal en/of reclame-uiting te (doen) openbaren en/of te verveelvoudigen. Voorts staat opdrachtgever er voor in dat de openbaarmaking en/of verveelvoudiging als hiervoor bedoeld geen strijd oplevert met enig in Nederland geldende geschreven of ongeschreven rechtsregel.

2. Opdrachtgever vrijwaart AH zowel in als buiten rechte tegen alle aanspraken welke derden ter zake van een openbaarmaking en/of verveelvoudiging van het door hem aangeleverde materiaal en/of de door hem gewenste reclame-uiting of uit welke andere hoofde dan ook jegens AH kunnen doen gelden. Opdrachtgever is tevens aansprakelijk voor door AH dientengevolge geleden schade.

3. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot de werkzaamheden van AH behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van de werkzaamheden door AH daarvan geen vertraging ondervindt.

2. Aflevering door opdrachtgever van door AH te gebruiken goederen en materialen, hierna te noemen actiemateriaal, dient te geschieden in duidelijk te onderscheiden eenheden c.q. hoeveelheden waarvan de verpakking zodanig dient te zijn, dat zij voor ge/verbruik geschikt is, een en ander ter beoordeling van AH.

3. Bij aflevering van het actiemateriaal dient AH een gespecificeerde opgave te ontvangen van de soort goederen alsmede van de daarbij behorende maten en gewichten.


4. AH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verschillen tussen aangeleverd-, opgegeven-, gebruikt- en terug geleverd actiemateriaal.

Artikel 15: Reclames

Reclames betreffende een actie en/of werkzaamheden moeten binnen veertien dagen na beëindiging van de actie en/of werkzaamheden schriftelijk aan AH kenbaar gemaakt worden, op straffe van verval van recht. Reclames worden niet eerder in behandeling genomen dan na volledige betaling door de opdrachtgever aan AH Reclames ontheffen de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting, noch is de opdrachtgever gerechtigd betaling op grond van reclame op te schorten. 

Artikel 16: Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en AH is Nederlands recht van toepassing

2. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de met AH gesloten opdracht waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn dan wel van nadere opdrachten welke daarvan het gevolg zijn, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Utrecht.

Wijk bij Duurstede, 15 oktober 2019
Gedeponeerd bij KVK Utrecht nr. 75227061